Strefa klienta

Przydatne materiały

Klauzula informacyjna

Wysyłając wiadomość do BAGPAK Polska Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa, 02-677 (BAGPAK), zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych w treści przesłanej wiadomości.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BAGPAK Polska Sp. z o. o. (BAGPAK), ul. Kondratowicza 18/183, 03-285 Warszawa, 02-677, dane kontaktowe: bagpak@bagpak.pl;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod@bagpak.pl;

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  • Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
  • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez BAGPAK (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez BAGPAK

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym BAGPAK powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od BAGPAK dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję BAGPAK na przesłaną wiadomość.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.